Mr. Shykh Seraj

Mr. Shykh Seraj

Chairman

President of the committee.

Mr.Mohammad Nazim Uddin Khan

Mr.Mohammad Nazim Uddin Khan

Member

Mr. Niaz Ahmed

Mr. Niaz Ahmed

Member

Mr.Ghulam Mustafa

Mr.Ghulam Mustafa

Member

Md. Nurul Akter

Md. Nurul Akter

Member